Bộ Công Thương ban hành Quy chế làm việc của Bộ

Ngày 08/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1805/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương (thay thế Quyết định số 1617/QĐ-BCT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

 

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, làm việc theo chế độ Thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân và tính nêu gương của người đứng đầu. Mọi hoạt động của Bộ đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quy chế làm việc của Bộ.  

Chi tiết Quy chế làm việc của Bộ Công Thương xem tại đây.