Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề ra các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công Thương lần thứ III, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
2138 /KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin 29/11/2022
2137 /KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương 29/11/2022
18/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-5:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện MS 31/10/2022
19/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-6:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP. 31/10/2022
20/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-7:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Dây nổ thường 31/10/2022