Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
847/ATMT-VP Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 05/08/2019
781/ATMT-VP Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II 19/07/2019
138/QĐ-ATMT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 08/07/2019
Số 01/2017 SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN CÁC HỒ THẢI QUẶNG ĐUÔI 04/06/2019
517/TB-ATMT Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch 17/05/2019