Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV: Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV đã được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 400 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 150 ngàn lao động trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí  Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và các đồng chí Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Sau 02 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã nghiên cứu thảo luận: Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III trình tại Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam về kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, tham gia dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III trình tại Đại hội IV; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Báo cáo tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ từ Đại hội công đoàn các cấp với Đảng, Nhà Nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công Thương. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và hoạt động công đoàn.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được và nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Công Thương Việt Nam xứng đáng với vị trí, vai trò của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia cấp công nhân ngành Công Thương nói riêng và giai cấp công nhân Việt Nam nói chung.

 Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ

Chủ tịch Công đoàn Hóa chất Việt Nam tham luận tại Đại hội

Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam thống nhất, thông qua Nghị quyết với những nội dung nhiệm vụ: Thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình bày tại Đại hội IV với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và khẩu hiệu hành động: "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngành Công Thương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình hội nhập và phát triển". Trong đó nhấn mạnh một số chỉ tiêu phấn đấu: Phấn đấu có ít nhất 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

 

Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 75% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Trong đó, phấn đấu 75% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; phấn đấu 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị công chức, viên chức.

Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ít nhất 90% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Hàng năm 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; Công đoàn Công Thương tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ công đoàn; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính. 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp; 95% trở lên Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn.

Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, những năm qua, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cùng những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế nước ta đã vượt qua khó khăn; tiếp tục đà phục hồi, phát triển.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân 
 

Ngành Công Thương Việt Nam cũng đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Trong những thành tựu chung ấy có sự đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn, lực lượng đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành và của đất nước, Thứ trưởng nêu 5 vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận, xem xét và quyết định, đó là:

Thứ nhất, tổ chức công đoàn cần thực hiện tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cho mỗi đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, chú trọng đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng tập trung cho cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 06 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Thứ ba, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; sự chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị để xây dựng, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua và phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình của ngành và từng đơn vị, tạo động lực để các đoàn viên, người lao động tích cực thi đua, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của toàn ngành.

Thứ tư, phát huy vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chủ động phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đồng thời, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, nhất là về điều kiện làm việc, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động…

Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trong đó, trọng tâm là thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy các cấp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác đánh giá, xếp loại công đoàn các cấp, bảo đảm thực chất, hiệu quả; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu tổ chức công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Công Thương.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động phối hợp chặt chẽ với công đoàn ngành và các tổ chức công đoàn cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để các cấp công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu qủa, có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương tin tưởng và mong rằng: Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn Việt Nam và các thành tích đạt được trong những năm qua, để nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thống nhất quyết nghị, đóng góp xứng đáng cùng toàn ngành tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.Đồng chí Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra: 38 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới; 12 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Đoàn đại biểu Công đoàn Bộ Công Thương tham dự Đại hội

Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành Công Thương không ngừng học tập, rèn luyện  và phấn đấu nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh và công tác, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách; tích cực hưởng ứng và tham gia một cách thiết thực, có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động của ngành; đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra góp phần vào việc tăng cường và phát triển bền vững của ngành Công  Thương Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
Đồng chí Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành với số phiếu trúng cử rất cao.

Nguồn: Theo Cổng TTĐT Bộ


Liên kết website