Hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường


Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, chủ động ứng phó sự cố môi trường là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác BVMT ngành Công Thương thời gian tới.

Nhằm làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương).

Bà Đỗ Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục KTAT
Bà Đỗ Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương)

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Công Thương đã có những hành động cụ thể nào, thưa bà?

Trong thời gian qua, để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, đồng thời ngăn ngừa, kiểm soát những nguy cơ, sự cố môi trường trong doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chính sách trong các lĩnh vực có liên quan. Điển hình: Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2017 phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025; Thông tư số 41/2020/TT-BCT về quản lý hồ chứa quặng đuôi; Thông tư số 42/2020/TT-BCT về quản lý cơ sở dữ liệu ngành Công Thương… Các chính sách này đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tăng cường hiệu quả thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Công Thương.

Bên cạnh đó, thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Công Thương đang rà soát, đánh giá khả năng, nhu cầu tái sử dụng, tái chế chất thải và các quy định, hướng dẫn về tái sử dụng, tái chế chất thải trong một số ngành công nghiệp phát sinh nhiều chất thải. Đồng thời, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về “Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường” và “Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường”. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ xây dựng kế hoạch để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Bà có thể cho biết, công tác triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được thực hiện như thế nào?

Bộ Công Thương đã và đang tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn luật tới doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty thông qua hội nghị tập huấn, đào tạo và các kênh truyền thông trong và ngoài Bộ, góp phần tăng cường nhận thức và năng lực thực thi pháp luật. Theo đó, Bộ Công Thương đã tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến những nội dung mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 cùng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp theo nhóm ngành nghề hoạt động như: Hóa chất, phân bón; khai thác khoáng sản; nhiệt điện than; thép - luyện kim… Qua đó, đã giúp doanh nghiệp nhận diện được những vấn đề mà đơn vị phải triển khai thực hiện để đáp ứng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Mặc dù có nhiều quy định mới về chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ Công Thương vẫn bám sát và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, phòng ngừa các sự cố, rủi ro môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương.

Thưa bà, nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường của ngành Công Thương trong thời gian tới là gì?

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung phối hợp cùng các bộ/ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện, hoàn thành các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật, bao gồm các nội dung về phát triển ngành công nghiệp môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành Công Thương, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy, phát triển kinh tế tuần hoàn và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động Bảo vệ môi trường khác.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng, ban hành hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học tại chợ, siêu thị và trung tâm thương mại; quản lý, xử lý các tấm quang năng thải, bỏ từ các nhà máy điện mặt trời; tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường...

Rà soát, nghiên cứu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật hoặc quy định khi sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường làm nguyên liệu, vật liệu và tái sử dụng nước thải làm nước đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Duy trì, phát triển cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương đảm bảo đồng bộ, liên thông với cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia theo quy định. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương như quản lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao; quản lý vận hành các hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản...

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về “Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường” và “Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường” nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường cho các đơn vị (Sở Công Thương địa phương, tập đoàn/tổng công ty/doanh nghiệp ngành Công Thương) để tăng cường hiệu quả quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xin cảm ơn bà!

(Nguồn - Báo Công Thương)