Chức năng nhiệm vụ của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp được quy định tại Quyết định 3689/QĐ-BCT ngày 26/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, cụ thể:

Vị trí, chức năng

1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực an toàn, bảo vệ môi trường trong công nghiệp và thương mại, bao gồm: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

2. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Industrial Safety Techniques and Environment Agency.

Tên viết tắt: ISEA.

Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch, các chương trình, dự án, đề án, quy chế quản lý chuyên ngành về an toàn, bảo vệ môi trường và công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của Cục.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về an toàn, an toàn đập, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường và công nghiệp môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

3. Chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về an toàn, an toàn đập, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường và công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

4. Ban hành văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Cục.

5. Về an toàn kỹ thuật và an toàn, vệ sinh lao động

a) Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý hoạt động kiểm định thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì thẩm định trình Lãnh đạo Bộ cấp, gia hạn, cấp lại: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị, dụng cụ điện;

d) Chủ trì sát hạch và cấp, cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền của Bộ;

đ) Chủ trì thẩm định, chấp thuận Chương trình quản lý an toàn; Báo cáo đánh giá rủi ro; Kế hoạch ứng phó sự cố (trừ ứng phó sự cố hóa chất), ứng cứu khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì thẩm định các giải pháp an toàn trong các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ; Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sự cố, tai nạn lao động có liên quan đến an toàn theo quy định của pháp luật;

g) Đầu mối quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

h) Đầu mối tổ chức, thực hiện Tháng an toàn, vệ sinh lao động; Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

6. Về quản lý an toàn đập

a) Chủ trì thực hiện quản lý an toàn đập thủy điện và đập khác thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ;

b) Thẩm định, trình Bộ trưởng cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ đập thủy điện theo quy định pháp luật về quản lý an toàn đập;

c) Thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện theo quy định của pháp luật; có ý kiến đối với quy trình vận hành liên hồ;

d) Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ các hồ chứa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

7. Về vật liệu nổ công nghiệp

a) Chủ trì quản lý vật liệu nổ công nghiệp, chất lượng công trình xây dựng liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép: Kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì huấn luyện, bồi dưỡng về kỹ thuật an toàn đối với chỉ huy nổ mìn, thợ mìn và các đối tượng liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật.

8. Về bảo vệ môi trường

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

b) Chủ trì tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các chiến lược, quy hoạch, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn các đơn vị chuyên môn việc tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược, quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; Đầu mối trình báo cáo đánh giá môi trường chiến lược gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định;

d) Thẩm định các hạng mục công trình bảo vệ môi trường các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn thực hiện quan trắc môi trường; quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương;

e) Tổ chức phổ biến các thông tin về các sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường;

g) Quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

9. Về công nghiệp môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển ngành công nghiệp môi trường;

b)  Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát thực hiện phát triển ngành công nghiệp môi trường;

c) Chủ trì tổ chức thực hiện đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường.

10. Về khoa học và công nghệ

Tổ chức triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về an toàn, bảo vệ môi trường và công nghiệp môi trường; chuyển giao, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường trong sản xuất công nghiệp.

11. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an toàn, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

12. Về hợp tác quốc tế

Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an toàn, bảo vệ môi trường và công nghiệp môi trường theo quy định của pháp luật.

13. Về huấn luyện

a) Chủ trì, tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn, bảo vệ môi trường cho người sử dụng lao động, người lao động theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý của Sở Công Thương về an toàn, bảo vệ môi trường.

14. Về Phòng chống thiên tai và ứng cứu khẩn cấp

a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác ứng phó sự cố (trừ ứng phó sự cố hóa chất), ứng cứu khẩn cấp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc trách nhiệm của Bộ;

b) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ.

15. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội/hiệp hội ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

16. Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

17. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức theo phân cấp của Bộ.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Bộ máy giúp việc Cục trưởng:

a) Văn phòng;

b) Phòng An toàn điện và đập;

c) Phòng An toàn công nghiệp;

d) Phòng An toàn khoáng sản và vật liệu nổ công nghiệp;

đ) Phòng Bảo vệ môi trường công thương;

e) Phòng Công nghiệp môi trường.

2. Tổ chức sự nghiệp thuộc Cục:

a) Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1;

b) Trung tâm Kiểm định công nghiệp II;

c) Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch;

d) Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp.

Việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Cục do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Cục trưởng./.