Tên đơn vị : Phòng Bảo vệ môi trường công thương
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02422218322
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 308, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Vũ Ngọc Hưng Trưởng phòng 02422218322 hungvn@moit.gov.vn
Vũ Huyền Phương Phó trưởng phòng 02422218322 phuongvh@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Anh Chuyên viên chính 02422218322 anhnth@moit.gov.vn
Nguyễn Thanh Giang Chuyên viên 02422218322 giangngth@moit.gov.vn
Phạm Ngọc Sáng Chuyên viên 02422218322 sangpn@moit.gov.vn
Trương Việt Trường Chuyên viên 02422218322 truongtv@moit.gov.vn