Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35⁄2015⁄TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Ngày 27 tháng 10 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 35⁄2015⁄TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015 và thay thế Quyết định số 52⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 30 tháng 1

Thông tư bao gồm 6 Chương 19 Điều và 04 Phụ lục; Trong đó quy định và hướng dẫn chi tiết các nội dung bảo vệ môi trường trong lập chiến lược, quy hoạch kế hoạch, trong giai đoạn lập dự án đầu tư và trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc trách nhiệm Bộ Công Thương quản lý. Ngoài ra, chế độ kiểm tra và báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định chi tiết tại Thông tư (mẫu báo cáo môi trường hàng năm của Sở Công Thương và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện theo Phụ lục 3 và 4). Thông tư đã quy định trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, Sở Công Thương và các cơ quan thuộc Bộ Công Thương trong hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về quản lý môi trường của Bộ Công Thương.

Thông tư ra đời góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp ngành Công Thương thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường phù hợp với các văn bản mới ban hành, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Thông tin khác