Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Thực hiện Quyết định số 833⁄QĐ-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí thay thế Quyết định số 41⁄1999⁄QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Ngày 20 tháng 01 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. Quyết định đã sửa đổi, bổ sung và quy định một số điểm mới so với Quy chế như sau:

1. Tạo hành lang pháp lý công tác quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí từ đó nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dầu khí

Với việc chuyển tải nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật vào Quyết định, bổ sung những nội dung mà các văn bản này còn thiếu và hiệu chỉnh một số quy định của các văn bản hiện hành cho phù hợp với thực tế,  thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân, hoạt động trong lĩnh vực dầu khí.

Ngoài ra, bên cạnh các hoạt động thăm dò khai thác ngoài khơi, các hoạt động dầu khí có thêm nhiều lĩnh vực mới (tính từ sau 1999) như lọc hóa dầu, công nghiệp điện khí… Quyết định đã bổ sung các hoạt động mới này góp phần hỗ trợ công tác quản lý an toàn trong lĩnh vực dầu khí hiện nay.

2. Dễ triển khai, giảm bớt khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và trình các tài liệu an toàn.

Quyết định đã quy định chi tiết các giai đoạn phải xây dựng các tài liệu an toàn (Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh gái rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp), yêu cầu cơ bản của các tài liệu, làm cho các tổ chức, các nhân hoạt động dầu khí dễ dàng xây dựng các tài liệu an toàn và giúp cho cơ quan quản lý nhà nước thuận tiện trong công tác thẩm định, chấp thuận.

Quyết định quy định cụ thể về trình nộp tài liệu an toàn đối với các tổ chức, cá nhân không thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giảm bớt thời gian thẩm định, chấp thuận, giúp cho các doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, kinh doanh. 

3. Giảm chi phí, thúc đẩy công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tại các vùng nước sâu

Với việc bổ sung quy định về tháo dỡ, thu hồi các thiết bị tìm kiếm thăm dò dầu khí tại các vùng nước sâu (cho phép để lại các thiết bị ở vùng biển sâu, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và môi trường) sẽ giúp các doanh nghiệp giảm rất nhiều chi phí cho công tác thu dọn. Điều này phù hợp với thông lệ hiện nay trên thế giới cũng như giải quyết được vấn đề đẩy mạnh việc tìm kiếm thăm dò dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ tại Việt Nam.

4. Giúp cho công tác huấn luyện an toàn với phù hợp đặc thù của lĩnh vực dầu khí

Các hoạt động trong lĩnh vực dầu khí có nguy cơ cao vì vậy công tác huấn luyện về an toàn được đặc biệt chú trọng. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí phần lớn đặt ra các yêu cầu cao cho công tác huấn luyện chuyên sâu về an toàn. Nội dung và phương pháp huấn luyện, theo các yêu cầu thông lệ trên thế giới. Nếu thực hiện công tác huấn luyện an toàn theo các quy định hiện nay sẽ dẫn đến tình trạng hình thức, khó áp dụng, không thiết thực trong hoạt động.

Quyết định đã bổ sung thêm quy định cụ thể về huấn luyện an toàn, phù hợp với thực tế hoạt động, giúp cho các doanh nghiệp thực hiện nhằm nâng cao công tác an toàn trong hoạt động.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 03 năm 2015.

Nội dung Quyết định xem tại Mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác