Thông tư quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 26⁄2011⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Thông tư quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo Quyết định số 833/QĐ-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2014. Ngày 22 tháng 10 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư tư số 36/2014/TT-BCT về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Thông tư gồm 04 chương, 12 Điều và 04 Phụ lục kèm theo với một số nội dung chính như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất công nghiệp nguy hiểm; hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và không điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến xăng dầu, dầu khí; vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất nguy hiểm vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

2. Về nội dung huấn luyện: Thông tư quy định nội dung huấn luyện phải phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện.

3. Về tổ chức huấn luyện: Giao người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động và Sở Công Thương tổ chức huấn luyện cho các đối tượng là người quản lý đồng thời quy định thời gian huấn luyện tối thiểu nhằm truyền đạt đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

4. Về cấp Giấy chứng nhận: Giao Sở Công Thương kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý và người lao động.

5. Điều kiện chuyển tiếp: Đối tượng đã được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận

Thông tư có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2014.

Chi tiết theo file đính kèm

Thông tin khác