Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Ngày 02 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 31⁄2014⁄TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Đây là nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương để hướng dẫn, bảo đảm tính khả thi, thống nhất thực hiện các quy định về an toàn điện trên địa bàn cả nước phù hợp với Luật Điện lực năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 và Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Theo đó, Thông tư gồm 6 Chương, 20 Điều và 4 Phụ lục bao gồm một số điểm quy định như sau:

Thứ nhất, Thông tư quy định đối tượng, nội dung (lý thuyết, thực hành), hình thức và thời gian huấn luyện an toàn, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện; trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Thứ hai, Thông tư quy định về nối đất (Phạm vi nối đất; Đối tượng phải nối đất; Kỹ thuật nối đất; Trách nhiệm thực hiện, quản lý hệ thống nối đất) kết cấu kim loại trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 220 kV trở lên phòng tránh điện cảm ứng.

Thứ ba, Thông tư quy định các loại biển báo, vị trí đặt biển báo và trách nhiệm đặt biển báo an toàn điện, thời hạn thay các loại biển báo không phù hợp và biển báo dùng trong nội bộ.

Thứ tư, Thông tư quy định nội dung và các mẫu văn bản đề nghị thỏa thuận khi xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không.

Thứ năm, quy định nội dung báo cáo tai nạn điện và các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp để các cơ quan quản lý có số liệu thống kê đầy đủ về tai nạn điện và tình hình vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, từ đó kịp thời ban hành hoặc hiệu chỉnh các văn bản quy phạm về an toàn điện nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tế.

Thứ sáu, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng áp dụng, Thông tư còn có điều khoản chuyển tiếp đối với việc đặt biển báo an toàn điện và cấp thẻ an toàn điện.

Về trách nhiệm thi hành, Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và các Sở Công Thương hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng  11 năm 2014; bãi bỏ các Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn.

(Chi tiết thông tư được đăng tại mục Văn bản pháp luật)./.

Thông tin khác