Hội nghị Ban Chỉ đạo An toàn công nghiệp Bộ Công Thương

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Thứ trưởng Lê Dương Quang, Trưởng Ban chỉ đạo an toàn công nghiệp và Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ Bộ Công Thương (Ban chỉ đạo An toàn công nghiệp) đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác an toàn - phòng chống cháy nổ ngành công thương năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện các Vụ, Tổng Cục, Cục, Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Dương Quang nhấn mạnh các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung đóng góp các ý kiến về các khó khăn, tồn tại chủ yếu trong quá trình thực hiện các quy định về an toàn và phòng chống cháy nổ; Các kiến nghị, đề xuất, Phương hướng giải quyết trong thời gian tới về công tác an toàn và phòng chống cháy nổ.

Ông Trần Trung Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo An toàn công nghiệp và Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN Bộ Công Thương. Theo đó, Ban chỉ đạo an toàn công nghiệp được kiện toàn theo Quyết định số 2281/QĐ-BCT ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bao gồm 21 thành viên Ban chỉ đạo và 22 tổ viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo.

Ông Cao Anh Dũng, Phó trưởng ban chỉ đạo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác an toàn - phòng chống cháy nổ ngành công thương năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014.

Để ghi nhận các tập thể, cá nhân có thành tích về công tác an toàn- vệ sinh lao động, tại hội nghị, thường trực Ban chỉ đạo công bố Quyết định số 2144/QĐ-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tặng thưởng Bằng khen, theo đó, 132 tập thể và 136 cá nhân thuộc ngành Công Thương được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sau khi nghe báo cáo của thường trực ban chỉ đạo (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) và ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, đại diện các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Bộ Công Thương, Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Dương Quang đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng Công ty lưu ý tập trung thực hiện việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác an toàn. Bố trí cán bộ đủ năng lực, có chuyên môn phù hợp. Đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 43/2010/TT-BCT, nhấn mạnh và ưu tiên thực hiện nguyên tắc phòng ngừa, hưởng ứng nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng nền văn hoá an toàn; Rà soát, rút kinh nghiệm những bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thời gian qua, đề xuất các bổ sung, sửa đổi; Tiếp tục giải quyết chồng chéo chức năng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác ATVSLĐ - PCCN; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về an toàn; Chú trọng việc đổi mới trang thiết bị, dây truyền công nghệ... và đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và duy trì các hoạt động không chỉ trong "Tuần lễ" mà trong suốt năm 2014./.
Thông tin khác