Thông tư số 29⁄2017⁄TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, nạp, tồn chứa, vận chuyển và sử dụng chai LPG mini có dung tích chứa tối đa 1 lít.

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini (QCVN 02:2017/BCT).

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, nạp, tồn chứa, vận chuyển và sử dụng chai LPG mini có dung tích chứa tối đa 1 lít.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo nhập khẩu, thử nghiệm, giao nhận, vận chuyển, nạp, sử dụng chai LPG mini và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy chuẩn được bố cục thành 4 chương với nội dung cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Quy định chung đối với chai LPG mini.

Điều 5. Phân loại chai LPG mini

Điều 6. Quy định về ghi nhãn

Chương II. Quy định về kỹ thuật

Điều 7. Quy định về vật liệu

Điều 8. Quy định về thiết kế

Điều 9. Quy định về chế tạo

Điều 10. Phương pháp kiểm tra, thử nghiệm chai LPG mini nạp một lần

Điều 11. Phương pháp kiểm tra, thử nghiệm chai LPG mini nạp lại

Điều 12. Quy định về kiểm tra, thử nghiệm

Điều 13. Hồ sơ  của nhà chế tạo

Điều 14. An toàn trong nạp, lưu thông, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng chai LPG mini

Điều 15. Quy định về hạn sử dụng

Điều 16. Quy định về loại bỏ, tiêu hủy chai.

Chương III. Quy định về quản lý

Điều 17.  Quy định về chứng nhận hợp quy.

Điều 18. Quy định về đánh giá sự phù hợp.

Chương IV. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân  

Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước   

Điều 20. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm chai LPG mini.

Điều 21. Điều khoản thi hành.

Thông tư và Quy chuẩn có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2019.

Thông tin chi tiết về Thông tư và Quy chuẩn, xem tại đây.

Thông tin khác