Thông tư số 09⁄2017⁄TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Thực hiện quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 44⁄2016⁄NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư bao gồm 4 Chương, 19 Điều và 05 Phụ lục với nội dung cụ thể như sau:

2.1. Chương 1. Quy định chung

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (hoạt động kiểm định) máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Phụ lục Ib Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, sở hữu và sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

- Điều 3. Phân loại đối tượng kiểm định: Chia làm 8 nhóm.

2.2. Chương 2. Quy định về hoạt động kiểm định

- Điều 4. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Quy định về thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho các nhóm đối tượng kiểm định cụ thể.

- Điều 5. Tài liệu kỹ thuật về đối tượng kiểm định

Quy định về tài liệu kỹ thuật phục vụ kiểm định cho các nhóm đối tượng kiểm định cụ thể.

- Điều 6. Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định

Quy định về tiêu chuẩn người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2016/NĐ-CP theo từng nhóm đối tượng kiểm định.

- Điều 7. Kiểm định viên

Quy định về tiêu chuẩn kiểm định viên quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP theo từng nhóm đối tượng kiểm định.

- Điều 8. Số lượng kiểm định viên

Quy định về số lượng kiểm định viên quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2016/NĐ-CP cho mỗi loại đối tượng kiểm định.

- Điều 9. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và Chứng chỉ kiểm định viên

Quy định về Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và Chứng chỉ kiểm định viên.

2.3. Chương III. Huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Điều 10. Hình thức huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch

Quy định hình thức huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch đối với đối tượng huấn luyện.

- Điều 11. Nội dung, thời gian huấn luyện, bồi dưỡng

Quy định nội dung, thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (lý thuyết chung, kiến thức chuyên ngành, thực hành) đối với kiểm định viên thực hiện kiểm định từng nhóm đối tượng kiểm định.

- Điều 12. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn

Quy định yêu cầu phải đáp ứng đối với tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định.

 

- Điều 13. Tổ chức sát hạch

Quy định về Hội đồng sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; nội dung; hình thức; đánh giá kết quả sát hạch.

2.4. Chương IV. Tổ chức thực hiện

- Điều 14. Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương

Quy định nội dung đăng tải thông tin của tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; nội dung đăng tải thông tin của tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Điều 15. Trách nhiệm Cục ATMT

Quy định trách nhiệm Cục ATMT trong công tác hướng dẫn, thẩm định, lựa chọn tổ chức huấn luyện, tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ kiểm định viên...

- Điều 16. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Quy định trách nhiệm của Sở Công Thương trong công tác phổ biến, hướng dẫn các quy định của Thông tư; tổng hợp, báo cáo Cục ATMT về tình hình hoạt động kiểm định trên địa bàn.

- Điều 17. Trách nhiệm của Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Quy định trách nhiệm của Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong công tác kiểm định, báo cáo định kỳ, duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

- Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, sở hữu, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, sở hữu, sử dụng  máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Điều 19. Điều khoản thi hành.

2.5. Các Phụ lục:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Sở Công Thương.

- Phụ lục 2: Báo cáo tình hình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Tổ chức kiểm định.

- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của đơn vị sử dụng.

- Phụ lục 4: Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Phụ lục 5: Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

 

Thông tin chi tiết xem tại mục văn bản pháp luật ./.

Thông tin khác

Địa chỉ: Số 25 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chịu trách nhiệm: Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng.
Điện thoại: (024) 2221 8320 - Fax: (024) 2221 8321 - E-mail: cucatmt@moit.gov.vn
Giấy phép số 220/GP-TTĐT của Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông