Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện

Thực hiện Nghị quyết số 11⁄NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62⁄2013⁄QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Nghị quyết số 33⁄2016⁄QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội Khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2

và Công điện hỏa tốc số 391/CĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa các tỉnh Tây Nguyên, ngày 07 tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện và yêu cầu:

Tổng cục năng lượng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát quy hoạch thủy điện, kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không đảm bảo an toàn, có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân, đặc biệt khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng vận hành công trình thủy điện thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công Thuơng trình Lãnh đạo Bộ ban hành; Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập; rà soát quy trình vận hành đơn hồ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đặc thù hồ chứa và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện hạ du, đảm bảo hiệu quả phát điện, cấp nước cho hạ du vào mùa cạn và cắt/giảm/làm chậm lũ trong mùa lũ...

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với Tổng cục năng lượng, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình thủy điện; phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về quan trắc khí tượng, thủy văn phục vụ công tác vận hành hồ chứa.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn đập, báo cáo kết quả và đề xuất Lãnh đạo Bộ có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; chủ trì phối hợp với Tổng cục năng lượng, Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn công tác chỉ huy điều hành hồ chứa và quản lý an toàn đập...

 

Cục Điều tiết Điện lực kiểm tra, đôn đốc các chủ đập thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra duy trì điều kiện cấp phép hoạt động điện lực đối với chủ đầu tư công trình thủy điện, có hình thức xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư không thực hiện việc trồng rừng thay thế; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo dòng chảy tối thiểu và điều tiết cấp nước hạ du của các hồ chứa thủy điện theo quy định...

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, chất lượng công trình, vận hành hồ chứa thủy điện theo thẩm quyền; phổ biến, hướng dẫn các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng, đầy đủ quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện...

Các chủ đập thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện.

Tổng cục năng lượng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Bộ Công Thuơng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số 391/CĐ-TTg trình Bộ trưởng trước ngày 23/6/2017.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Toàn văn Chỉ thị tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác