Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31⁄2016⁄TT-BCT ban hành QCVN 02:2016⁄BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. Quy chuẩn được bố cục thành 4 phần với nội dung cụ thể như sau:

1.  Phần 1. Quy định chung

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định đối với đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

- Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

2. Phần 2. Quy định về kỹ thuật

Phần này gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Yêu cầu chung

- Phân loại đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

-  Lựa chọn vật liệu

- Quy định về thiết kế

- Quy định về chế tạo:

- Quy định về lắp đặt

- Quy định về thử nghiệm, kiểm định

- Quy định về an toàn trong vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

3. Phần 3.  Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân        

Phần này quy định các vấn đề liên quan đến: Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định đường ống dẫn.

4. Phần 4. Điều khoản thi hành

Quy định về nguyên tắc áp dụng  tiêu  chuẩn,  quy  chuẩn,  văn bản  được  viện  dẫn  trong quy chuẩn.

Ngoài ra, QCVN 02:2016/BCT có 04 phụ lục đính kèm:

- Phụ lục 1. Quy định về vật liệu.

- Phụ lục 2. Tính toán chiều dày đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

- Phụ lục 3. Quy định thử áp, thử kín đường ống khí đốt cố định bằng kim loại.

- Phụ lục 4. Khoảng cách an toàn giữa hai đường ống vận chuyển khí đốt, giữa đường ống vận chuyển khí đốt và các đối tượng tiếp giáp./.

Toàn bộ văn bản tại mục văn bản pháp luật

Thông tin khác