Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thời gian vừa qua công tác phòng cháy, chữa cháy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, nhất là cháy, nổ tại khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí… gần nhất là vụ cháy tại Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả ngày 22 tháng 11 năm 2016.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2016, yêu cầu:

1. Các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị thuộc ngành Công Thương

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và Công văn số 158/TB-VPCP ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ… bằng nhiều hình thức để mọi người biết và thực hiện.

- Thực hiện tổng kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, thoát nạn tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (việc thực hiện quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; kế hoạch diễn tập, thực tập phương án chữa cháy…). Trong đó tập trung vào các đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao như điện, dầu khí, xăng dầu, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại... Qua kiểm tra cần phát hiện những thiếu sót, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, làm rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục ngay các tồn tại; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị có vi phạm.

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy để nâng cao kỹ năng của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở nhằm xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Trong các ngày nghỉ phải tổ chức trực, bảo vệ 24/24h, sớm phát hiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống, sự cố cháy nổ xảy ra.

2. Đối với các Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn quản lý; trong đó tập trung vào các chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu…

- Báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về các tồn tại, thiếu sót mà cơ sở không tự khắc phục được để có chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Yêu cầu các Sở Công thương, Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị tổng hợp kết quả kiểm tra, gửi báo cáo về Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 để báo cáo Chính phủ.

Các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

Thông tin khác