Hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 9 tháng 11 năm 2016

Hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09 tháng 11 năm 2016, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động luôn học tập, tuyên truyền giáo dục việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè, người thân và gia đình.

Luôn nêu cao tinh thần "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", phát huy tinh thần "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật".

Cục ATMT đề nghị các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Quyết định số 3514/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương triển khai Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo cáo kết quả về Văn phòng Cục ATMT trước ngày 23 tháng 11 năm 2016./.

Thông tin khác