Tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản số 3049⁄TB-BLĐTBXH thông báo về tình hình tai nạn lao động trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2016 Chi tiết tại file đính kèm trong mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác