Một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Trong hai tháng 5 và tháng 6 năm 2016, Bộ Lao động thương binh và xã hội đã ban hành một số thông tư hướng các văn bản pháp quy thực hiện Luật an toàn vệ sinh lao động. Cụ thể:

1. Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 về việc quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2. Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

3. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Toàn văn nội dung văn bản tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác