CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP 25 NĂM TRUYỀN THỐNG TỰ HÀO

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiền thân là Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, được thành lập ngày 14 tháng 11 năm 1995.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp luôn làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về công tác kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần quan trọng giảm thiểu rủi ro, hạn chế các tai nạn, sự cố và ô nhiễm môi trường, giúp ngành Công Thương phát triển theo hướng bền vững.

Nhiều thành tích đáng tự hào

Trên chặng đường 25 năm phát triển, với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sự đoàn kết nội bộ, được sự ủng hộ, động viên chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Công Thương, cùng với sự cố gắng, nỗ lực cao của tập thể cán bộ công chức, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã đạt được những thành tích đáng khích lệ và đầy tự hào trong nhiều lĩnh vực.

Về xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật: Trong 25 năm qua, Cục đã xây dựng trình Bộ Công Thương xem xét, ký duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành 15 Nghị định của Chính phủ, 10 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 65 Thông tư của Bộ trưởng. Các văn bản này đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Cục đã tổ chức hàng chục đoàn thanh, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường trong các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của các đối tượng có liên quan trong ngành Công Thương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Về phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật: Hàng năm, Cục đều tổ chức các hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật cho các Sở Công Thương và các đơn vị trong ngành Công Thương, qua đó giúp các đơn vị nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định của nhà nước về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường và kiến nghị, đề xuất cấp thẩm quyền các chính sách, giải pháp thực hiện công tác quản lý về an toàn và bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.

Về quản lý an toàn công nghiệp: Cục đã kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trong việc chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn công tác quản lý an toàn  trong các lĩnh vực an toàn điện, an toàn dầu khí, an toàn trong khai thác khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp… Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, Cục được Bộ giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập và hồ chứa thủy điện. Trong hơn 3 năm triển khai chức năng, nhiệm vụ mới, Cục đã hoàn thành việc thẩm định và trình Bộ ban hành toàn bộ các quy trình vận hành hồ chứa của các công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Về công tác bảo vệ môi trường công thương: Cục hiện được giao là đầu mối của Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và phát triển ngành công nghiệp môi trường. Hàng năm, Cục xây dựng và trình Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường giao các đơn vị triển khai, đặc biệt là những nhiệm vụ xử lý các vấn đề môi trường lớn trong ngành công thương như: Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường ngành công thương hàng năm; đánh giá môi trường tổng hợp tại một số Trung tâm điện lực; kiểm tra tình hình xử lý tro, xỉ thạch cao tại các nhà máy nhiệt điện; kiểm tra tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp ngành Công Thương. Năm 2020, Cục đã tham mưu cho Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2025.

Về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Với vai trò là Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục đã phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị trong ngành Công Thương.

Về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ: Cục luôn phối hợp chặt chẽ với Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hàng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ” cho các doanh nghiệp ngành Công Thương; phối hợp với Cục Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) trong việc chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ ngành Công Thương.

Công tác cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong kỹ thuật an toàn công nghiệp và bảo vệ môi trường cũng luôn được quan tâm đầu tư phát triển. Trình độ và sự uy tín của các Trung tâm kiểm định đã được khẳng định trong hàng chục năm qua. Dẫn đầu là 2 Trung tâm Kiểm định tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tham gia kiểm định, kiểm tra an toàn số lượng lớn các thiết bị, máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, các công trình trọng điểm quốc gia như các nhà máy điện, Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy lọc dầu Dung quất, Dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, các nhà máy sản xuất công nghiệp các ngành bia rượu nước giải khát, giấy và bột giấy, dệt may, thép, các công trình khai thác, chế biến khoáng sản.

5 nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trong thời gian qua, ngành Công Thương đã và đang đối mặt với rất nhiều vấn đề cần giải quyết như: bảo vệ môi trường trong phát triển các dự án năng lượng; quản lý an toàn đập và vận hành hồ chứa thủy điện gắn, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện và các hộ sản xuất kinh doanh trong mùa mưa bão; đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản, nổ mìn v.v… Đây điều là những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. Điều đó cho thấy, vào trò và vị trí của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là nhân tố quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của ngành Công Thương nói riêng và công cuộc phát triển đất nước nói chung. Chính vì thế, trong thời gian tới, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, luôn luôn phát huy và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc tổ chức mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến quản lý kỹ thuật an toàn công nghiệp, bảo vệ môi trường.

Thứ ba, Cục sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương. Trong công tác thanh tra, kiểm tra cần chỉ rõ cho doanh nghiệp những hạn chế, yếu kém, đồng thời hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp có giải pháp tối ưu khắc phục được những hạn chế, yếu kém của mình.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện hơn nữa quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Cục. Hiện nay, Cục đang được giao giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Trong đó có những thủ tục hành chính chỉ có thời hạn giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc. Hiện Cục vẫn đang giải quyết tốt, đúng thời hạn những thủ tục hành chính trên. Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần của Chính phủ, thời gian tới Cục sẽ chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp cụ thể để đưa một số loại thủ tục hành chính sang dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trong năm 2021.

Thứ năm, tiếp tục giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện tốt công tác thường trực về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, dị thường.

Thứ sáu, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục cần tiếp tục quan tâm việc nâng cao trình chuyên môn, năng lực quản lý cho các cán bộ công chức, viên chức của Cục để đảm ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ảnh: Đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ Công Thương tặng hoa tri ân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ảnh: Đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ Công Thương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Box: Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, Cục ATMT đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng Nhì năm 2015, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010; cùng nhiều tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ Thi đua của Bộ Công Thương, Cờ Thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bằng khen của các Bộ, ngành có liên quan.../.

 

Thông tin khác