Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố hóa chất độc

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26⁄2016⁄QĐ-TTg ban hành quy chế ứng phó sự cố hóa chất độc. Quyết định nêu rõ phạm vi, đối tượng áp dụng và quy định cụ thể về cơ chế phối hợp, cách thức tổ chức và giao các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Toàn văn Quyết định tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác