THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Thông báo xét tuyển 09 viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/7 - 16/8/2019.
Thông tin khác