NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 71⁄2018⁄NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 VÀ THÔNG TƯ SỐ 13⁄2018⁄TT-BCT NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2018

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Đây là đạo luật quan trọng tạo hành lang pháp lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong đó:

          - Luật giao Chính phủ quy định cụ thể một số nội dung liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (VLNCN,TCTN) gồm:

          Huấn luyện và cấp chứng nhận về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (khoản 3 Điều 7); huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (khoản 3 Điều 8); quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (khoản 3 Điều 9); thủ tục thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (khoản 5 Điều 11); trình độ chuyên môn; huấn luyện kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy, ứng phó sự cố trong hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (khoản 5 Điều 37); trình độ chuyên môn; huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (khoản 3 Điều 41).

          Luật giao Bộ Công Thương quy định cụ thể một số nội dung liên quan đến VLNCN, TCTN, bao gồm:

          - Quy định cơ quan có thẩm quyền cấp các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động VLNCN và TCTN (Khoản 5 Điều 38, khoản 3 Điều 39, khoản 2 Điều 40, khoản 4 Điều 42, khoản 6 Điều 43, khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 48, khoản 2 Điều 49) .

          - Ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam, Danh mục TCTN (Khoản 4 Điều 73).

          - Xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu về VLNCN, TCTN đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Khoản 3 Điều 74).

          - Quy định chi tiết trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy VLNCN, TCTN (Khoản 3 Điều 45, Khoản 4 Điều 51).

          Thực hiện quy định của Luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 và Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV theo Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 3 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các quyết định trên và triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ  về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp,  của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có các Quyết định số 3033/QĐ-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương, Quyết định số  3979/QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trong đó giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) được giao chủ trì xây dựng Nghị định và  Quyết định số  3981/QĐ-BCT ngày 18 tháng 10 năm 2017 cũa giao Cục ATMT chủ trì xây dựng Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) và tiền chất thuốc nổ (TCTN) (sau đây gọi tắt là Thông tư). Với mục tiêu phải xây dựng được Nghị định và Thông tư hướng dẫn quy định của Luật phải được ký ban hành đồng bộ với Luật VK, VLN, CCHT  từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

          Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, cầu thị và thực hiện nghiêm các quy định khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục ATMT phối hợp với các cơ quan thuộc các bộ, ban ngành trung ương đã thực hiện:

          - Báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nghị định này có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2018, bãi bỏ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định  số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; các quy định về tiền chất thuốc nổ tại Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chương III Nghị định số 77/2016/NĐ-CP  ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Chương VII Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Nghị định gồm 05 Chương, 20 Điều và 01 Phụ lục có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, cụ thể:

          Chương I  Quy định chung gồm 03 Điều;

          Chương II Trình độ chuyên môn, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố trong hoạt động VLNCN, gồm 07 điều (từ Điều 4 đến Điều 10);

          Chương III Huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ, gồm 05 điều (từ Điều 11 đến Điều 15);

          Chương IV Quản lý bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, gồm 03 điều (từ Điều 16 đến Điều 18);

          Chương V Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (từ Điều 19 đến Điều 20);

          Phần Phụ lục gồm 04 mẫu.  

          - Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký, ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018,  bãi bỏ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 45/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; Thông tư số 61/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thông tư gồm 04 chương, và 10 Phụ lục , cụ thể:

          Chương I  Quy định chung gồm 06 Điều;

          Chương II Cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, gồm 07 điều (từ Điều 7 đến Điều 13);

          Chương III Trách nhiệm của tổ chức nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sử dụng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, gồm 06 điều (từ Điều 14 đến Điều 19);

           Chương IV Trách nhiệm thi hành, gồm 03 điều (từ Điều 20 đến Điều 22);

          Phần phụ lục gồm 10 phụ lục hướng dẫn

          Cục ATMT trân trọng đăng nội dung Nghị định số 71/2018/NĐ-CP và Thông tư số 13/2018/TT-BCT trên trang điện tử của Cục./.

Tải Nghị định số 71/2018/NĐ-CP Tại đây

Tải Thông tư số 13/2018/TT-BCT Tại đây

Thông tin khác