Hội nghị triển khai công tác an toàn - phòng chống cháy nổ ngành Công Thương và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016

Ngày 18 tháng 3 năm 2016, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo an toàn công nghiệp và Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ Bộ Công Thương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị triển khai công tác an toàn - phòng chống cháy nổ ngành Công Thương và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016.

Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị, tham dự có đại diện các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc, Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, Tổng cục năng lượng, các Cục, Vụ, các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Bộ và Sở Công Thương khu vực phía Bắc.

Hình 1. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe đại diện Ban chỉ đạo an toàn công nghiệp trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hình thực hiện công tác an toàn-phòng chống cháy nổ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo về kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn công nghiệp, kế hoạch công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo, tổng hợp kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia lần thứ 18 năm 2016 của các đơn vị ngành Công Thương.

Hình 2. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng phòng Phòng Cơ khí áp lực Cục ATMT trình bày báo cáo tổng kết công tác an toàn công nghiệp - phòng chống cháy nổ năm 2015

Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 của Bộ Công Thương, Ông Trần Văn Lượng, Phó trưởng Ban thường trực, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã nêu rõ các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới đối với cơ quan quản lý nhà nước, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp ngành Công Thương.

Hình 2. Ông Trần Văn Lượng – Cục trưởng Cục ATMT

 Phó trưởng ban Chỉ đạo phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận về công tác an toàn và phòng chống cháy nổ của ngành Công Thương năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng - Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận Hội nghị, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Tiếp tục tập trung nghiên cứu, rà soát, rút kinh nghiệm những bất cập trong việc thực hiện quy định của pháp luật trong thời gian qua để sửa đổi, bổ sung. Xem xét, đề xuất xây dựng Nghị định quản lý an toàn ngành Công Thương thay thế Thông tư số 43/2010/TT-BCT và các văn bản liên quan để đẩy mạnh công tác quản lý an toàn ngành, tập trung quy định các nguyên tắc phòng ngừa, phù hợp thông lệ quốc tế và tình hình sản xuất tại các đơn vị trong ngành.

Tiếp tục giải quyết chồng chéo chức năng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt lưu ý trong quá trình Chính phủ xây dựng và ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động trong năm 2016.

Thứ hai, Các Tập đoàn, Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định an toàn; xây dựng kế hoạch triển khai các quy định về hệ thống quản lý an toàn, đánh giá rủi ro, ứng cứu khẩn cấp và an toàn tại khu vực sản xuất và báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước ngày 02 tháng 05 năm 2016. Tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 01 năm 2017 về thường trực Ban chỉ đạo.

Thứ ba, Tăng cường kiểm tra công tác an toàn - phòng chống cháy nổ cấp Tập đoàn, Tổng công ty. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn - phòng chống cháy nổ, kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động tại đơn vị.

Thứ tư, Tổ chức các Hội nghị, hội thảo chuyên đề để phổ biến, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác an toàn - phòng chống cháy nổ giữa các đơn vị trong ngành Công Thương. Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn “Hành động về an toàn, vệ sịnh lao động” (tháng 5 hàng năm, kể từ năm 2017) theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Thứ năm, các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện nghiêm công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá các mặt đã làm được, các vấn đề tồn tại, các giải pháp triển khai cụ thể theo đúng quy định và công tác báo cáo Ban Chỉ đạo An toàn công nghiệp. Cử lãnh đạo tham dự đầy đủ các hội nghị của Ban Chỉ đạo An toàn công nghiệp.

Thứ sáu, Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực an toàn nhằm nâng cao năng lực và huy động nguồn lực để triển khai công tác an toàn - phòng chống cháy nổ.

Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ Công Thương trong công tác an toàn - phòng chống cháy nổ.

Thứ bảy, Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với thường trực Ban Chỉ đạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng về an toàn - phòng chống cháy nổ trong ngành Công Thương để kịp thời động viên các đơn vị thực hiện tốt công tác an toàn - phòng chống cháy nổ.

Hình ảnh các đơn vị tham luận tại Hội nghị

 

 

 

Thông tin khác