Thông báo về việc thay đổi thời gian xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2015 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo thay đổi thời gian xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp, cụ thể như sau:

- Thời gian tập trung phổ biến quy chế, nội dung ôn tập: 9h00, Thứ sáu, ngày 26 tháng 02 năm 2016.

- Thời gian xét tuyển: 8h00, Thứ bảy, ngày 05 tháng 3 năm 2016.

- Địa điểm:  Phòng 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.        

Nơi nhận:

- Các thí sinh;

- Hội đồng xét tuyển;

- Ban Kiểm tra, sát hạch;

- Trang Web của Cục;

- Lưu: VT, TĐH.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN

VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

Cao Anh Dũng

 

Thông tin khác