Mã số : 24/2012/QH12
Tên văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/11/2012