Mã số : 26/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07⁄10⁄2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/04/2011