Mã số : 127/2007/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/08/2007