Mã số : 26/2011/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29⁄2011⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 17/08/2011