Mã số : Thông tư số 08/2016/TT-BLDTBXH
Tên văn bản: Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động quan trọng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: Thứ trưởng Bộ Lao động TBXH
Ngày ban hành: 14/07/2016

Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ  thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động quan trọng