Mã số : 22/2014/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35⁄2014⁄NĐ-CP ngày 29⁄4⁄2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29⁄2011⁄NĐ-CP ngày 18⁄4⁄2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: TT Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 05/05/2014