Mã số : Công điện số 12249 CĐ/BCT-PCLB
Tên văn bản: Công điện của Bộ Công Thương về bão HAGUPIT
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 07/12/2014