Mã số : 05/CĐ-TW
Tên văn bản: Công điện của BCĐ PCLB Trung ương - UBQG tìm kím cứu nạn về Cơn bão Rammasun
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 15/07/2014