Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCLB và TKCN

 

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

859/QĐ-TTg

06/6/2011

Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Binh, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ 2011
17/2011/QĐ-TTg

14/03/2011

Quyết định ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
1989/QĐ-TTg

01/11/2010

Quyết định về việc ban hành danh mục lưu vực sông liên tỉnh
95/2010/NĐ-CP

16/9/2010

Nghị định Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam

15/2010/TT-BTNMT

30/7/2010

Thông tư quy định về quy trình dự báo áp thấp nhiệt đới, bão

14/2010/TT-BTNMT

29/7/2010

Thông tư quy định về quy trình dự báo lũ

39/2010/TT-BNNPTNT

28/6/2010

Thông tư hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

929/QĐ-TTg

22/6/2010

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tưởng Thủy văn đến năm 2020

632/QĐ-TTg

10/5/2010

Quyết định của Thủ tướng quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

14/2010/NĐ-CP

27/02/2010

Nghị định Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương

04/2010/NĐ-CP

15/01/2010

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão

103/QĐ-PCLBTW

04/6/2009

Quyết định về trực ban phòng chống lụt bão của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương; Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các cấp, các ngành

92/2009/TT-BTC

12/5/2009

Thông tư hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn NSNN cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TKCN, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa

118/2008/QĐ-TTg

27/08/2008

Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động TKCN, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa

312/QĐ-PCLBTW

20/10/2008

Quyết định về việc Ban hành Quy chế chế độ thông tin, báo cáo trong chỉ đạo, triển khai đối phó với lũ, bão

72/2007/NĐ-CP

07/5/2007

Nghị định về quản lý an toàn đập

285/2006/QĐ-TTg

25/12/2006

Quyết định của Thủ tướng về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

79/2006/QH11

29/11/2006

Luật Đê điều

08/2006/NĐ-CP

16/01/2006

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi bổ sung ngày 24/8/2000

Pháp lệnh

24/8/2000

Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã sửa đổi, bổ sung

62/1999/NĐ-CP

31/7/1999

Nghị định ban hành Quy chế về Phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội