Huấn luyện Kỹ thuật an toàn hóa chất
Thứ năm, 01 Tháng 7 2010 15:37

KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT

 

I. Đối tượng

Cán bộ quản lý quản lý hóa chất, công nhân làm việc tiếp xúc với hóa chất.

II. Thời gian

Thời gian huấn luyện: 02 ngày.

III. Nội dung

1. Các quy định của pháp luật về an toàn trong quản lý, sử dụng, bảo quản hóa chất.

2. Các tiêu chuẩn an toàn về hóa chất và các quy ước nhãn mác về hóa chất.

3. Phân loại hóa chất theo đặc tính độc hại.

4. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, sử dụng, bảo quản hóa chất.

5. Yêu cầu về an toàn hóa chất trong cơ sở sản xuất: Yêu cầu về con người; yêu cầu về thiết bị, nhà xưởng; yêu cầu về chương trình, hệ thống quản lý.

6. Các biện pháp an toàn trong sử dụng, bảo quản hóa chất.

7. Các kiến thức cơ bản về sử dụng các dụng cụ, trang bị bảo vệ.

8. Kiểm tra sát hạch (kiểm tra trắc nghiệm).

 

KỸ THUẬT AN TOÀN BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN

HÓA CHẤT NGUY HIỂM ĐỘC HẠI

 

I. Đối tượng

Cán bộ quản lý quản lý hóa chất, công nhân làm việc tiếp xúc với hóa chất.

II. Thời gian

Thời gian huấn luyện: 02 ngày.

III. Nội dung

1. Các quy định pháp luật liên quan đến vận chuyển hóa chất công nghiệp nguy hiểm.

2. Các nhóm hóa chất nguy hiểm độc hại chính.

3. Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất.

4. Các dấu hiệu, biểu trưng và ký hiệu của hàng hóa có hóa chất nguy hiểm độc hại.

5. Các biện pháp phòng ngừa và khắc phục đối với hóa chất nguy hiểm.

6. Các biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn (cấp cứu, an toàn trên đường).

7. Các kiến thức cơ bản về sử dụng các dụng cụ, trang bị bảo vệ.

8. Kiểm tra sát hạch (kiểm tra trắc nghiệm).

 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức, Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Điện thoại: 04 22218315      Fax: 04 22218321