Công tác quản lý kỹ thuật an toàn, PCCN
Thứ năm, 01 Tháng 7 2010 15:37
 

I. Đối tượng

Là người sử dụng lao động, người quản lý và người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của các tổ chức, doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Thời gian

Thời gian huấn luyện: 02 ngày.

III. Nội dung

1. Các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

2. Hệ thống quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

3. Khái niệm cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

4. Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động - các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.

5. Quản lý và đánh giá rủi ro.

6. Tổ chức và triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp.

7. Kiểm tra sát hạch (kiểm tra trắc nghiệm).

 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức, Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Điện thoại: 04 22218315      Fax: 04 22218321