Ban chỉ huy
Thứ năm, 01 Tháng 7 2010 15:27

 


BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:  2282 /QĐ-BCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  18   tháng  3  năm 2014 

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy

 Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Xét đề nghị của các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan về việc cử, bổ sung, thay thế, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn;

 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương (sau đây gọi là Ban Chỉ huy) gồm các ủy viên có tên tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ huy có nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong công tác đôn đốc, chỉ đạo điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ;

2. Chỉ huy công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành công thương;

3. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành công thương;

4. Phối hợp ứng phó các tình huống thiên tai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;

5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ với các cấp quản lý theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1663/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị có liên quan, Trưởng Ban Chỉ huy và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                                                               

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, ATMT.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Huy Hoàng


PHỤ LỤC

 (Kèm theo Quyết định số 2282 /QĐ-BCT ngày  18 tháng 3  năm 2014

của Bộ Công Thương)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG THƯƠNG

       1. Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban.

2. Ông Đỗ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Phó Trưởng ban.

4. Ông Trần Nguyên Năm, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Phó Trưởng ban.

5. Ông Nguyễn Văn Bàng, Phó Vụ trưởng Vụ Thủy điện, Tổng cục Năng lượng, Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên.

7. Ông Võ Tá Lương, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Ủy viên.

8. Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Ủy viên.

9. Ông Đinh Thế Phúc, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Ủy viên. 

10. Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Uỷ viên.

12. Ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên.

13. Ông Ngô Đại Quang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Ủy viên.

14. Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên.

        15. Ông Trần Tất Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam./.

 


BỘ CÔNG THƯƠNG  

Số:  1663 /QĐ-BCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày  20   tháng  3  năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy

 Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Xét đề nghị của các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan về việc cử, bổ sung, thay thế, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương (sau đây gọi là Ban Chỉ huy) gồm các ủy viên có tên tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ huy có nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong công tác đôn đốc, chỉ đạo điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ;

2. Chỉ huy công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành công thương;

3. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành công thương;

4. Phối hợp ứng phó các tình huống thiên tai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ với các cấp quản lý theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1748/QĐ-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị có liên quan, Trưởng Ban Chỉ huy và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

Nơi nhận:                                                               

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, ATMT.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Huy Hoàng


PHỤ LỤC

 (Kèm theo Quyết định số 1663 /QĐ-BCT ngày  20 tháng 3  năm 2013

của Bộ Công Thương)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG THƯƠNG

        1. Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Phó Trưởng ban;

4. Ông Đỗ Đức Quân, Vụ trưởng Vụ Thủy điện, Tổng cục Năng lượng, Phó Trưởng ban;

5. Ông Trần Nguyên Năm, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Ủy viên;   

6. Ông Đỗ Văn Côi , Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên;  

7. Ông Vũ Xuân Mừng, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Ủy viên;

8. Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Ủy viên; 

9. Ông Nguyễn Vũ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Ủy viên; 

10. Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Uỷ viên; 

12. Ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Gia Tường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Ủy viên;

14. Ôn v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:  1663 /QĐ-BCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  20   tháng  3  năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy

 Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Xét đề nghị của các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan về việc cử, bổ sung, thay thế, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương (sau đây gọi là Ban Chỉ huy) gồm các ủy viên có tên tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ huy có nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong công tác đôn đốc, chỉ đạo điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ;

2. Chỉ huy công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành công thương;

3. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành công thương;

4. Phối hợp ứng phó các tình huống thiên tai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ với các cấp quản lý theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1748/QĐ-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị có liên quan, Trưởng Ban Chỉ huy và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:                                                               

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, ATMT.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Huy Hoàng


PHỤ LỤC

 (Kèm theo Quyết định số 1663 /QĐ-BCT ngày  20 tháng 3  năm 2013

của Bộ Công Thương)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG THƯƠNG

        1. Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Phó Trưởng ban;

4. Ông Đỗ Đức Quân, Vụ trưởng Vụ Thủy điện, Tổng cục Năng lượng, Phó Trưởng ban;

5. Ông Trần Nguyên Năm, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Ủy viên;   

6. Ông Đỗ Văn Côi , Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên;  

7. Ông Vũ Xuân Mừng, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Ủy viên;

8. Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Ủy viên; 

9. Ông Nguyễn Vũ Quang, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Ủy viên; 

10. Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Uỷ viên; 

12. Ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Gia Tường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Ủy viên;

14. Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên;

15. Ông Trần Tất Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam./.

g Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên;

 

15. Ông Trần Tất Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam./.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4