Tăng cường công tác quản lý vật liệu công nghiệp trên phạm vi cả nước

Trong thời gian gần đây ở một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, sự cố, thất thoát, buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ (TCTN) gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trật tự xã hội.

Để tăng cường công tác quản lý trong hoạt động VLNCN, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017, trong đó yêu cầu:

1. Bộ Công Thương

a) Rà soát các quy định hiện hành về quản lý VLNCN, TCTN và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế;

b) Tăng cường chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn, công tác quản lý nhà nước về VLNCN, TCTN;hướng dẫn xây dựng và thực hiện Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VLNCN;

c) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận liên quan đến VLNCN, TCTN.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên cả nước; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN;

đ) Tổng hợp các sự cố, tại nạn liên quan đến VLNCN, TCTN; Phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.

2. Bộ Quốc phòng

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp quốc phòng sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển VLNCN, TCTN rà soát, kiểm tra và khắc phục các điều kiện chưa bảo đảm theo quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;

b) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định việc thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm các điều kiện về an ninh trật tự, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ khi cấp phép sử dụng VLNCN, Giấy phép (Mệnh lệnh) vận chuyển VLNCN;

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất VLNCN tăng cường quản lý chất lượng, bảo đảm tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về VLNCN;

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn;kiểm tra và xử lý các phương tiện vận chuyển không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không dán biểu trưng an toàn theo quy định, không tuân thủ lộ trình theo đúng Giấy phép (Mệnh lệnh) vận chuyển VLNCN, TCTN.

3. Bộ Công an

a) Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn có hoạt động VLNCN, TCTN. Thực hiện đúng quy định và thẩm quyền trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; cấp Giấy phép vận chuyển VLNCN, TCTN;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các doanh nghiệp có hoạt động VLNCN, TCTN, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ đối với kho bảo quản,  phương tiện và lộ trình vận chuyển VLNCN, TCTN; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm;

c) Điều tra và xử lý nghiêm các vụ mất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN, TCTN; phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa kịp thời.

Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về VLNCN, TCTN trong phạm vi và địa bàn quản lý tổng hợp tình hình thực hiện gửi Bộ Công Thương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Toàn văn Chỉ thị tại mục Văn bản pháp luật./.

Thông tin khác