THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Thông báo xét tuyển 02 viên chức làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/5 - 20/6/2019.
Thông tin khác